Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер”

Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма Матер” (УКХ) функционира от месец декември 2009г. като продължение на дейността на създадения през април същата година Инстититут за върхови докторантски и пост-докторантски изследвания „Диалог Европа”, финансиран по проект на фонд „Научни изследвания” към Министерството на науката, образованието и младежта.

Основната цел на УКХ е изграждането и утвърждаването на силнo иконкурентоспособно научноизследователско звено в Софийския университет “Св. Климент Охридски” с капацитет за извършване на качествени научни изследвания на европейско и световно ниво чрез обединяване на финансови ресурси, инфраструктура, изследователски състав и с активното включване на докторанти и студенти.

Мисия

Мисия на УХК....

История

История на УХК....

Екип

Ръководство и работни групи...

Контакти

България, София 1000,
Бул. „Цар Освободител“ № 15,
тел. 93 08 201, факс 00359 2 / 946 02 55,
www.uni-sofia.bg