Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер”

Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма Матер” (УКХ) функционира от месец декември 2009г. като продължение на дейността на създадения през април същата година Инстититут за върхови докторантски и пост-докторантски изследвания „Диалог Европа”, финансиран по проект на фонд „Научни изследвания” към Министерството на науката, образованието и младежта.

Основната цел на УКХ е изграждането и утвърждаването на силно и конкурентоспособно научноизследователско звено в Софийския университет “Св. Климент Охридски” с капацитет за извършване на качествени научни изследвания на европейско и световно ниво чрез обединяване на финансови ресурси, инфраструктура, изследователски състав и с активното включване на докторанти и студенти.

Органите за управление на Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер” включват ръководителя на проекта, проф. дин Иван Илчев, Изпълнителeн съвет на УКХ, Научен съвет, Административен съвет, Издателски съвет и Комисия по конкурсните процедури.

В рамките на Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер” като самостоятелно функциониращи звена са учредени шест научни програми, които провеждат независима или съвместна научно¬изследователска дейност както с колегите от другите научни програми, така и с партньори от академични, държавни и неправителствени институции. Тези програми са:

  • Историческа памет
  • Регионални изследвания
  • Право, сигурност, международни отношенияи човешки права
  • Култура, език, медии, устойчиво развитие
  • Технологични екосистеми в сферата на хуманитаристиката
  • Академични изследвания и иновации

Осъществените до момента основни научни прояви на Университетския комплекс по хуманитаристика обхващат:
- пролетни и есенни „Дни на университетската хуманитаристика“
- традиционен летен семинар „Докторантски диалози”

ежегодни изнесени обучения на студенти от магистърски програми в специалност Международни отношения на СУ „Св.Климент Охридски”

- висши тематични интердисциплинарни семинари: Висш семинар по регионална история ХVІ­ХІХв.; Трансатлантически семинар; Академичен семинар по изследване на президентската институция; Висш семинар „Балканският град“; Висш семинар „Нови прочити в хуманитаристиката; Иберо­американски, средиземноморски и трансатлантически езици и култури“; Висш семинар „Планината и устойчивото развитие“
Университетският комплекс по хуманитаристика осъществява дейността си в сътрудничество с Българска академия на науките, Военна академия „Георги С. Раковски“, Държавна агенция „Архиви“, Столична община, Организация на евреите в България „Шалом“, Държавна агенция за българите в чужбина, Комисията по досиетата, Асоциация на българските училища в чужбина, Център за изследване на Студената война в Харвардския университет, Център за изследване на Холокоста в Университета в Хайфа (Израел), Център по българистика в Бакински славянски университет (Азербайджан), Институт по Международно частно право и др.

Университетският комплекс по хуманитаристика провежда конкурси за предоставяне на индивидуални грантове за:

  • ­ докторантски и постдокторантски изследователски проекти;
  • ­ проекти за написване на монография;
  • ­ научни престои на млади и утвърдени български и чуждестранни учени.

Информация за актуалните конкурси можете на УКХ търсете още и на сайта на СУ “Св. Климент Охридски” - https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi