Историческа памет

Цели

 • ­ развитие на ново интердисциплинарно направление в  българистиката, включващо сферите на историята, литературознанието, езикознанието, фолклора, религията, философията, географията и др.;
 • ­ издирване, изучаване и съхраняване на културно­историческото наследство;
 • ­ развитие на археометрията и морската археология. 

Основен екип

доц. д-р Тодор Попнеделев, ръководител, катедра „История на България“, Исторически факултет, СУ„Св. Кл. Охридски“ сл. тел. (02) 9308 232, popnedelevt@gmail.com

гл. асистент д-р Светослав Живков, координатор, катедра „История на България“ Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“, сл. тел.(02) 9308 232,

zhivkov_sv@yahoo.com

гл. ас. д-р Христо Беров, катедра „История на Византия и балканските народи“, Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“ сл. тел. (02) 9308 343, hristo.berov@gmail.com

проф. дин Христо Матанов, катедра «История на Византия и балканските народи», Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“ сл. тел. (02) 9308 378, chrmatanov@yahoo.de

доц. д-р Михаил Груев, катедра «История на България», Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“, сл. тел. (02) 9308 237, michaelgruev@gmail.com    

доц. д-р Мира Маркова, катедра «Етнология», Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“, mira_markova@hotmail.com

проф. д-р Красимир Рабаджиев, катедра „Археология“, Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“ сл. тел. (02) 9308 572, rabadjiev@gmail.com

проф. д-р Веселин Янчев, катедра „История на България“, Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“ сл. тел. (02) 9308 232, veselinyanchev@yahoo.com

проф. д-р Тотко Стоянов, катедра „Археология“, Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“ сл. тел. (02) 9308 572, totko@gmail.com     

проф. дин Диляна Ботева, катедра „Стара история, тракология и средновековна обща история“, Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“ сл. тел. (02) 9308 354, boteva@clio.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Владимир Станев, катедра „История на България“, Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“ сл. тел. (02) 9308 232, vladostanev@gmail.com

гл. ас. д-р Радослав Спасов, катедра „История на България“, Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“ сл. тел. (02) 9308 280 spasov_r@abv.bg

доц. д-р Румяна Маринова-Христиди, катедра „История на България“, Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“ сл. тел. (02) 9308 237, rumy7@abv.bg

Ани Истаткова – Иванова, катедра „История на Византия и балканските народи“, Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, сл. тел. (02) 9308 343, aniistatkova@gmail.com

доц. д-р Александър Николов, катедра „Стара история, тракология и средновековна обща история“, Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, сл. тел. (02) 9308 321, alnik_1999@yahoo.com

гл. ас. Никола Дюлгеров, катедра „Стара история, тракология и средновековна обща история“, Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, сл. тел. (02) 9308 321, kolio_dulgi@hotmail.com

Други участници в проекти на програмата

гл. ас. д-р Радослав Спасов, катедра „История на България“, Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“ сл. тел. (02) 9308 232 spasov_r@abv.bg

гл. ас. д-р Румяна Маринова-Христиди, катедра „История на България“, Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“ сл. тел. (02) 9308 232, rumy7@abv.bg

д-р Зорница Велинова-Тренчева, velinowa@yahoo.com

д-р Ивайло Начев, ivailon@abv.bg

д-р Боян Гюзелев, gyzelev@yahoo.com

Димитър Григоров, сп. «Анамнеза», djmitazo@yahoo.com

д-р Мартин Вълков, сп. „Анамнеза“

Роберт Леви, levymmr@gmail.com   

ас. Иван Патев, Център на славяно-византийски проучвания„Иван Дуйчев“, СУ „Св. Климент Охридски“

д-р Петър Шукеров, Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“, СУ „Св. Климент Охридски“

свещеник Димитър Върбанов, храм „Св. Висарион Смоленски“, Смолян

Ива Иванова – студент, Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

Александра Димитрова – студент, Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

Десислава Ангелова – студент, Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

Мартин Вачев – студент, Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

Петър Здравков – студент, Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски

гл. ас. д-р Владислав Иванов, Институт по балканистика с център  по тракология,  БАН, gfunkenator@gmail.com

ас. д-р  Симеон Хинковски“, Музей на СУ „Св. Климент Охридски“, сл. тел. (02) 9308 558, Simeon.hinkovski@gmail.com 

Изследователски проекти, изпълнявани през 2016

 1. Международна асоциация по българистика; Ръководител - доц. д-р Тодор Попнеделев
 2. Електрона база данни за българистични центрове; Ръководител - проф. д-р Веселин Янчев
 3. Западната експанзия на Балканите: военно монашеските ордени и италианските морски републики-XII-XIV век: Ръководител-доц. д-р Александър Николов
 4. Дубровник и България -XII-XV в.; Ръководител -акад. Васил Гюзелев
 5. Държавата и икономиката на Балканите-1856-1914; Ръководител-д-р Христо Беров
 6. Фабрики, личности, памет; Ръководител-доц. д-р Мира Маркова 

Приключени проекти

1.Комунистическият режим в България и младежките субкултури: Ръководител-доц. д-р Михаил Груев

2.Документална фотоизложба и каталог-брошура на творби на италианския скулптор Арналдо Дзоки в България и Италия по случай 135-та годишнина от края на Руско-турската война и Освобождението (1878): Ръководител-гл.ас. д-р Радослав Спасов

3.Изследване на нагласите, насторенията на населението с българомохамедански произход, приемащо положително Възродителния процес в периода 1972-1974 г.: Ръководител-проф. дин Христо Матанов

4.Голямата война (1914-1918): между личната и голямата история: Ръководител-доц. д-р Веселин Янчев

5.Култът към св. Димитър Басарбовски в България и Румъния – места на общата памет – духовност, топоси, личности и взаимоотношения за периода ХV-ХІХ век

Научни прояви за 2016

Майски дни на хуманитаристиката

Ноемврийски дни на хуманитаристиката

Научна експедиция, насочена към изследвания на предизвикателствата пред българските мюсюлмани след „Възродителния процес“-април 2016

Кръгла маса за предизвикателствата пред българските мюсюлмани след „Възродителния процес“- следствие на „Възродителния процес“-май 2016

Издаване на тематичен албум „Фабрики, личности, памет“ 

Ключови публикации

 • Материали от Третия международен конгрес по българистика. София, „Св. Климент Охридски“, 2015 – излезли 10 от поредицата 26 тома.
 • Общество и култура. Антропология, социология, културология
 • Общество и култура. Българската диаспора
 • Общество и култура. Сравнителна етнология
 • Общество и култура. Българска етнология
 • Кръгла маса „Златният век на цар Симеон: Политика, религия и култура.
 • Кръгла маса „Дигитализация“
 • Български език. Съвременен български език. Фонетика и граматика
 • Български език. Българистиката в чужбина, преподаване на български език
 • Български език. Съвременен български език. Лексикология и лексикография
 • Земята гледа небето. Хора и православни храмове в Средните Родопи. Сборник. (състав. Ив. Патев, П. Шукеров, Д. Върбанов). София, „Св. Климент Охридски“, 2015.
 • Българите мохамедани пред предизвикателствата на „Възродителния процес“ 1972-1974.  Част І. Сборник. (състав. Хр. Матанов, Р. Маринова-Христиди). София, „Св. Климент Охридски“, 2014
 • Св. Димитрий Басарбовски – светецът на два народа. Документален сборник. (състав. Р. Спасов, С. Хинковски). София, „Св. Климент Охридски“, 2014
 • Петър Рогалски - “Теоретичните науки при Жилбер от Поатие”, изд. Софи-Р, 2011 г.
 • Мартин Иванов - “Мрежовият капитализъм: Българска търговска банка и нейните сродни дружества 1890 - 1914”, изд. “Гутенберг”, 2010 г.
 • Никола Ламбев - “Европа в Ориента. Политическо и културно взаимодействие в Близкия изток по време на кръстоносните походи”, изд. “АЯ Прес”, 2010 г.
 • Йордан Баев - “Системата за европейска сигурност и балканите в годините на Студената война”, изд. “Дамян Яков”, 2010 г.
 • Борислав Гаврилов - “Разделянето на Европа. Кризи, конфликти и дипломация в епохата на Стария режим”, изд. Издателски консорциум КОТА, 2010 г.