Регионални изследвания

Цели

- Прилагане на модерни проектни програми, съдействащи за присъединяването на СУ ”Св. Кл. Охридски” към групата на реномираните европейски университети, развиващи висококачествени регионални изследвания

- Използване на иновативни модели и подходи в социалните науки за осмисляне на миналото, обяснение на настоящето и анализ и прогнозиране на бъдещето на модерното общество

- Разработване на мултидисциплинарни изследователски проекти с участие на  утвърдени български и чуждестранни учени

- Практическо приложение на регионалните изследвания за нуждите на публичния, частния и неправителствения сектор

- Организиране на научни форуми и конференции

- Съвместни публикации на български и английски език с реномирани европейски издателства, популяризиращи българската висша хуманитарна наука в Европа и по света 

Основен екип

доц. д.и.н. Иван Първев, ръководител; катедра „История на Византия и Балканските народи, Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“, сл. тел.(02) 9308 232, ivanparvev@gmail.com  

Гл. ас. д-р Мария Баръмова, коодинатор; катедра „История на Византия и Балканските народи, Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“, сл. тел.(02) 9308 232, mariabaramova@gmail.com

д-р Григор Бойков, катедра „История на Византия и Балканските народи, Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“, сл. тел.(02) 9308 232, griboykov@yahoo.com

гл. ас. Ивайло Лозанов, катедра „Археология“, Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“, сл. тел.(02) 9308, ivaylo_lozanov@yahoo.com

Други участници в проекти по програмата

проф. д-р Красимир Рабаджиев, rabadjiev@mail.bg

доц. д-р Василка Танкова, vaska_t@abv.bg

Христо Христозов hrhristozov@abv.bg

Мария Кипровска, kiprovska@yahoo.com

Анелия Стоянова, aneliya_a_st@abv.bg

Изследователски проекти, изпълнявани през 2016

 1. Семинар по национална и регионална история, ХVI-ХІХ в.: Ръководители: доц. дин Иван Първев, гл. ас. д-р Мария Баръмова 
 2. Висш магистърски и докторантски семинар “Балканският град”: Ръководител: проф. Биляна Ботева 
 3. Интердисциплинарен изследователски проект в рамките на Регионалната програма „Социални измерения на окръжаващото пространство в Югоизточна Европа, XVI-XIX в.“ : Ръководител: гл. ас. д-р Мария Баръмова, ръководител 
 4. Център за регионални изследвания и анализи (ЦРИА): Ръководител-доц. дин Иван Първев 
 5. Екосреда и жизнени традиции (Културна адаптация, стопански модели и идентичности); Ръководител: доц. д-р Веселин Тепавичаров, ръководител 
 6. Икономическите връзки на гетската столица ХЕЛИС: Ръководител проф. д-р Тотко Стоянов, ръководител

 Приключени проекти

 • „Градско развитие на Пловдив по време на османската власт, XV-XIX в.“
 • „Интердисциплинарен изследователски проект „Социални измерения на „окръжаващото пространство“ в Югоизточна Европа, XIV-XIX в.“ 

Научни прояви за 2016 г.

 • Научна експедиция „Екосреда и жизнени традиции“, юли-август 2016
 • Научна експедиция „Екосреда и жизнени традиции“, октомври 2016
 • Дискусионен форум „Понятия, структури и личности: Българите в Османската империя“, Велинград
 • Подиумна дискусия на ЦРИА, на тема: „Руската политика в Черноморието и Близкия изток”, София - юни 2016 г
 • Издаване на монографията „Икономически връзки на хетската столица Хелис“, Годишен семинар за млади учени на тема „Международно общество за изследвания на 18-ти век: Животът на селяните през Възраждането-интелектуален дебат, културни конфликти, социално-икономически условия“, 26-30.06.2016

Годишна работна среща, Хисаря, 09-11.12. 2016

Гост-лектори в рамките на семинара за национална и регионална история:

 • проф. д-р Дубравка Стоянович, Белградски университет - 19 април 2016 г
 • проф. д-р Милан Ристович, Белградски университет - май 2016 г.
 • проф. д-р Хрвое Петрич, Загребски университет - юни 2016 г.
 • проф. д-р Конрад Клевинг, Институт за източно- и югоизточноевропейски изследвания, Регенсбург - октомври 2016 г.
 • проф. д-р Волфганг Хьопкен, Лайпцигски университет - ноември 2016 г.

Гост лектори в рамките на семинара “Балканският град”:

 • проф. д-р Андреас Кюлцер, Австрийска академия на науките - октомври 2016 г.

Гост-лектори на Центъра за регионални изследвания и анализи - проф. д-р Туран Илтер, Истанбул - 23 май 2016 г.

 • Пътуващ семинар „Балканският град“ съвместно с Атинския университет, 10-15.05. 2016, Атина
 • Международна научна конференция на тема „Градът на мъртвите през Класическата елинистична епоха в Източното Средиземноморие“-София-Казанлък-Исперих 9–13.10.2016
 • Представяне на книгата „Корпус на паметниците от Кабиле“ 

Ключови публикации

 • Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev, Vania Racheva (eds.). Power and Influence in South-Eastern Europe, 16th–19th centuries. LiT Verlag: Berlin/Münster/ Zürich, 2013.
 • Maria Baramova, Grigor Boykov, Ivan Parvev (eds.). Social Networking in South-Eastern Europe, 16th ­19th centuries (сборник от научно-изследователско ателие),
 • Maria Baramova, Grigor Boykov, Ivan Parvev (eds.). Bordering Early Modern Europe (сборник от международната научна конференция),
 • Двутомна история на Югоизточна Европа, ХVІ­ХХІ век,
 • Поредица „Регионални очерци“
 • Поредица “Акценти в регионалните изследвания”: Grigor Boykov, Ivaylo Lozanov, Daniela Stoyanova (eds.). Cities in South Eastern Thrace: Continuity and Transformation (сборник от научния семинар)