Изследвания в областта на международното право, правото на европейския съюз, сигурността, международните отношения и правата на човека

Цели

  • промотиране на нов тип теоретични проучвания по проблемите на обединяваща се Европа
  • ­изследване на икономическото и социално развитие, на общата външна политика, политика по сигурността и политиката в областта на правосъдието и вътрешния ред в ЕС
  • разработване на методически и практически указания за гарантиране и спазване на правата на човека 

Основен екип

проф. д-р Николай Симеонов Натов, ръководител, катедра «Международно право и международни отношения», Юридически факултет, СУ «Св. Кл. Охридски», сл. тел. (02) 9308 483, natov_n@yahoo.com  

ас. д-р Васил Христов Пандов, координатор, катедра «Международно право и международни отношения», Юридически факултет, СУ «Св. Кл. Охридски», сл. тел. (02) 9308 483, vpandov@yahoo.com,

проф. д-р Пламен Пантев, Юридически факултет, СУ «Св. Кл. Охридски», сл. тел. (02) 9308483, plamen.pantev@abv.bg

доц. д-р Иво Христов, ihristov@netbg.com

доц. д-р Костадин Грозев, Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“, сл. тел. (02),  kgrozev@gmail.com

доц. д-р Надя Бояджиева, Юридически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, nadiaboyadjieva@gmail.com

гл. ас. д-р Боряна Богданова Мусева, катедра «Международно право и международни отношения», Юридически факултет, СУ «Св. Кл. Охридски», сл. тел. (02) 9308 483, borianamusseva@gmail.com

гл.ас. д-р Борис Стоянов, Исторически факултет, СУ «Св. Кл. Охридски», boris.stoyanov@gmail.com

гл.ас. д-р Христо Христев, hristo.hristev@gmail.com, катедра «Международно право и международни отношения», Юридически факултет, СУ «Св. Кл. Охридски»

д-р Теодора Валентинова Ценова, катедра «Международно право и международни отношения», Юридически факултет, СУ «Св. Кл. Охридски», сл. тел. (02) 9308 483, teodora.tsenova@gmail.com

Други участници в проекти по програмата

д-р Дафина Димитрова Сърбинова, катедра «Международно право и международни отношения», Юридически факултет, СУ «Св. Кл. Охридски», сл. тел. (02) 9308 483, dafina.sarbinova@gmail.com

д-р Станислав Колев Йордански, катедра «Международно право и международни отношения», Юридически факултет, СУ «Св. Кл. Охридски», сл. тел. (02) 9308 483,  stani_94_00@yahoo.com

д-р Захари Игнатов Янакиев, катедра «Международно право и международни отношения», Юридически факултет, СУ «Св. Кл. Охридски», сл. тел. (02) 9308 483, zahari.ianakiev@gmail.com

д-р Ясмина Андреева, ribetyna@abv.bg,

д-р Николай Огнянов Бандаков, Nikolay.Bandakov@curia.europa.eu

докторант Емил Цанков Цанев, катедра «Международно право и международни отношения», Юридически факултет, СУ «Св. Кл. Охридски», сл. тел. (02) 9308 483, emil.tzanev@gmail.com

докторант – Михайл Станков

докторант - Мартин Бъбаров 

Изследователски проекти, изпълнявани през 2016

Европейски съюз и регламентите по международно частно право 2009-2016: Ръководител Проф. д-р Николай Натов

Европа: развитие чрез кризи; Ръководител, гл. ас. д-р Б. Стоянов 

Приключени проекти

Право на международната търговия – европейски и глобални измерения

Центрове на сила в международните отношения, тяхното взаимодействие и проблемът за поляритета през ХХІ век: последици върху политиката на сигурност и отбрана на ЕС и Република България

Периферия и законност

Академичен семинар за изследване на президентската институция

Научни прояви през 2016 г.

Работна среща на тема „Регламентите на ЕС  - източници на българското Международно частно право“, София, април 2016

Теоретично-практическа конференция с работен семинар на тема „История на идеите за регламентите на международното частно право на ЕС: нови източници, развитие и практика“, ноември, 2016

Представяне на колективен труд на тема „Регламентите на ЕС – източници на българското международно частно право“

 Ключови публикации

  •  Регламентът Рим І”, Николай Натов (съст.), изд. „Сиела софт енд паблишинг” АД, 2009 г.
  • „Регламентът Брюксел І”, Николай Натов (съст.), изд. „Сиела Норма” АД, 2012 г.
  • Евреите в Източна Европа и СССР в годините на Втората световна война и Студената война (1939-1989г.)”, Костадин Грозев и Румяна Маринова-Христиди (съст.) С., 2013 г. УИ, достъпно на адрес - http://dialogueeurope.org/bg_BG/evreite-v-iztochna-evropa-i-svetskiya-syuz-po-vreme-na-vtorata-svetovna-vojna-i-studenata-vojna-1939-198