Култура, език, медии, устойчиво развитие

Цели

 • Съхраняване на социалните, политически и културни измерения на националната идентичност;
 • Популяризиране на българския език и култура в страната и чужбина
 • Създаване на обединена мултимедийна, информационна и образователна платформа за дистанционно обучение по български език, история, география и култура на България с версия на английски и други езици;
 • Запознaване на академичната общност с най-новите тенденции в хуманитаристиката;
 • Разработване и прилагане на иновативни техники и модели в обучението по медийна и информационна грамотност;
 • Идентифициране, изследване и популяризиране на националното историческо, културно, архитектурно и научно наследство
 • Научна обосновка и защита пред законодателната и изпълнителната власт на предложението България да стане инициатор на Конвенция за устойчиво развитие на планинските региони в Югоизточна Европа (Балканска конвенция).
 • Създаване на международна научна мрежа и бългаски екип за разработване на политики за устойчиво екологично, социално-икономическо и културно-историческо развитие на планински региони. 

Основен екип

Ръководител - Доц. д-р Боян Кулов, Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН, сл.тел. (02) 979 3367, bkoulov@yahoo.com;

Координатор - Доц. д-р Биляна Борисова, ГГФ, СУ “Св. Климент Охридски”, сл.тел. (02) 9308 449, bilyana08@gmail.com

Проф. д-р Мадлен Данова, ръководител, ФКНФ, СУ “Св. Климент Охридски”, mdanov2004@yahoo.co.uk ;

Доц.д-р Костадин Грозев, консултант, ИФ, СУ „Св.Климент Охридски“, kgrozev@gmail.com

Проф.д-р Васил Маринов, ГГФ, СУ „Св. Климент Охридски”, сл. тел. (02) 9308 360, vasil.marinov@gmail.com ;

Доц. д-р Асен Асенов, ГГФ, СУ „Св. Климент Охридски”, сл.тел. (02) 9308 449, asseni.assenov@gmail.com;

Доц. д-р Мариана Асенова, ГГФ, СУ „Св. Климент Охридски”, сл. тел. (02) 9308 360, mariana.assenova@gmail.com;

Доц. д-р Елка Дограмаджиева, ГГФ, СУ „Св.Климент Охридски”, сл. тел. (02) 9308 402, elidogramadjieva@gmail.com;

Доц. д-р Георги Железов, Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН, служ. тел. (02) 979 3304, gzhelezov@abv.bg

Доц. д-р Мария Нейкова, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски”, сл. тел. (02) 9308 236, maria.neikova@gmail.com;

Гл. ас. Д-р Данаил Данов, ФНПП, СУ „Св. Кл. Охридски“, danail.danov@gmail.com;

Гл. ас. д-р Петър Кирилов, Институт за космически изследвания и технологии към БАН, petarkirilov@mail.bg; сл. тел. (02) 9792 415;

Гл.ас. д-р Вера Николова, ГГФ, СУ „Св. Климент Охридски”; vera_nik@abv.bg ; 

Изследователски проекти, изпълнявани през 2016

 1. „Мултимедийна информационна и образователна платформа за български език, история, география и култура (с вариант на други езици); Ръководител-доц. д-р Боян Кулов, БАН
 2. Висш семинар „Нови прочити в хуманитаристиката: ибероамерикански, средиземноморски и трансатлантически езици и култури“; Ръководител-проф. д-р Мадлен Данова, ФКНФ, СУ
 3. „Разработване и прилагане на иновативни техники и модели в обучението по  медийна и информационна грамотност в контекста на гражданското образование“; Ръководител-д-р Данаил Данов, ФНПП, СУ;
 4. „Планината – модели на социално икономическо и културно развитие. Перспективи пред регионалните политики и трансграничното сътрудничество“; Ръководител: доц.д-р Боян Кулов, БАН.
 5. „Монолог или диалог? Светът в обектива на глобалните телевизии“; Ръководител-доц. д-р Мариуя Нейкова, СУ 

Приключени проекти

 1.  „Стоте туристически обекта на Алма Матер“ (финализиран през 2014 г.), ръководители доц.д-р Марияна Асенова, ГГФ, СУ „Св. Климент Охридски”, mariana.assenova@gmail.com и доц.д-р Биляна Борисова, ГГФ, СУ „Св. Климент Охридски”, bilyana08@gmail.com.

Научни прояви за 2016 г.

Висш семинар „Нови прочити в хуманитаристиката: трансатлантически, ибероамерикански и средиземноморски култури и езици“, февруари-декември 2016

Обучителен семинар на Географската информационна система (ГИС), февруари-май 2016

Кръгла маса с участието на проф. Барбара Айзъкс, фондация „Монтесори“, Лондон, проф. Матео Бонифачи, Университет „Тренто“, проф. Божидар Ангелов, СУ, съвместно с Център за приобщаващо образование, асоциация „Родители“, Общност за иновативно и Монтесори образование“, в. „Дневник“ и в.„Капитал“-зала 1, Ректората, 16.00-18.0, 06.04.2016

Семинар за млади учени:  „Синхронна и диахронна фонетика“, 20.04. 2016 г. 16.00 – 18.00 ч., ауд. 243, Ректора

Практически семинар по проблемите на медийната грамотност и култура, май 2016

Двудневен семинар за представяне на резултатите по проекта „Развитие на медийна, информационна и цифрова грамотност в контекста на гражданското образование“, 28-29.06.2016

Кръгла маса „Съвременни аспекти на синхронната и диахронната фонетика“  с гост-лектор проф. д-р Донка Минкова, Декан на Факултета по хуманитарни науки на Калифорнийския университет, Лос Анжелис 25.05.2016 г., 10 – 12 ч., ауд. 243, Ректорат

Докторантски семинар и практическо обучение за млади учени по изследване на планинските региони, май-юни 2016

Обучение на млади специализанти,01-03.06.2016

Конференция: „Актуални проблеми на синхронната и диахронната фонетика и фонология през новото хилядолетие“, 17 юни 2016 г., 10.00 – 18.00, Конферентна зала, Ректорат

Популяризиране на резултатите от 33-ия международен географски конгрес-Пекин, 2016, юни 2016г.

Лятна академия „Европа и отвъд“, Камчия, 26.06.-03.07.2016

Популяризиране на дейността, извършена по проекта „Мултимедийна платформа“, август 2016

Представяне на монографията „Педагогика на медийната комуникация“, септември 2016

Теоретична-научна сесия за млади учени на тема „Планината: модели на устойчиво развитие, регионални политики и трансгранично сътрудничество“, Вършец, 23-25.09. 2016

Работен семинар на тема „Диахронен анализ на микрорегион“, октомври, 2016

Семинар за млади учени „Интердисциплинарни изследвания в хуманитаристиката“, октомври 2016 г.

Кръгла маса „Съвременни аспекти на интердисциплинарните изследвания в хуманитаристиката“  с гост-лектор, ноември, 2016 г.

Представяне на монографията „Монолог или диалог: светът в обектива на глобалните телевизии“, ноември, 2016

Представяне на монографията „Устойчиво развитие-политики и инструменти“-част 1, ноември 2016.

Конференция „Интердисциплинарност и хибридизация през новото хилядолетие“, декември 2016 г.

Ключови публикации:

КНИГИ

Koulov, B. and G. Zhelezov (Еds.) Sustainable Mountain Regions: Challenges and Perspectives in Southeastern Europe. Dordrecht: Springer, 2016. ISBN 978-3-319-27903-9. http://www.springer.com/gp/book/9783319279039

СБОРНИЦИ

Електронно издание на Сборник доклади от Международна научна конференция „Sustainable Mountain Regions: Make Them Work“, кк Боровец, България, 14.05-16.05.2014. Sustainable Mountain Regions: Make Them Work, Fakel, ISBN 978-954-411-220-2 За достъп до изданието, моля посетете: http://geography.bg/MountainRegions_Sofia2015/index.php?t=25 или се обърнете към офиса на Университетския комплекс по хуманитаристика Алма Матер

Сборник доклади „Модели за качествено изучаване на български език в чужбина”, Национално издателство за образование и наука „Аз Буки”, С., 2014

Сборник Доклади от Научна конференция с международно участие „География и регионалистика“ в чест на проф. д-р Иван Батаклиев. Научни редактори: Боян Кулов, Георги Железов, Мариан Върбанов. изд. ТерАРТ, С., 2014. ISBN 978-594-9531-25-1

ГЛАВИ ОТ КНИГИ, СТАТИИ И ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ

Assenov, A., B. Borisova, P. Dimitrov. THE NEED TO INTRODUCE AN ENTRANCE FEE WHEN VISITING THE ECO-TRAILS IN BULGARIA (THE CASE OF THE “CANYON FALLS” TRAIL - SMOLYAN). In: Proceedings “Seminar of Ecology” with international participation dedicated to 70 years USB. 24-25.04.2014. Institute of Biodiversity and Ecosystem Research – BAS. FARAGO, Sofia 2015. ISBN 979-853-476-132-4. pp 158-167 http://www.ecolab.bas.bg/main/Members/gpv/Seminar_of_ecology_2014_Proceedings.pdf

Assenova, M., V. Marinov, E. Dogramadjieva. MODELS OF TOURISM DEVELOPMENT IN SMALL MOUNTAIN DESTINATIONS: THE CASE OF BULGARIA. IGU Regional Conference, Krakow, Poland, 18-22 August 2014 http://www.igu2014.org/programme_detailed/pdf/C12_15_TMA1/Assenova_Models.pdf

Avetisyan D., B.Borisova, R.Nedkov (2016). DETERMINATION OF THE LANDSCAPES REGULATION CAPACITY AND THEIR ROLE IN THE PREVENTION OF CATASTROPHIC EVENTS: A Case Study from the Lom River Upper Valley, Bulgaria. In: Koulov, B. and G. Zhelezov (eds.) Sustainable Mountain Regions: Challenges and Perspectives in Southeastern Europe, pp 173-190. Dordrecht: Springer, 2016. ISBN 978-3-319-27903-9. http://www.springer.com/gp/book/9783319279039

Borisova, B., A. Assenov, P. Dimitrov (2015). THE NATURAL CAPITAL OF SELECTED MOUNTAIN AREAS IN BULGARIA. In: Luc, M, J.B.Szmanda, U. Somorovska [Eds] Landscape Analysis and Planning: Geographical Perspectives. Springer. pp. 91-108. ISBN: 978-3-319-13526-7 (Print) 978-3-319-13527-4 (Online) http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-13527-4

Borisova, B., A. Assenov, P. Dimitrov. A NEW APPROACH FOR LANDSCAPE ECOLOGICAL RESEARCH IN MOUNTAIN AREAS. In: Proceedings “Seminar of Ecology” with international participation dedicated to 70 years USB. Institute of Biodiversity and Ecosystem Research – BAS. 24-24.05.2014. FARAGO, Sofia 2015. ISBN 979-853-476-132-4. pp 173-179 http://www.ecolab.bas.bg/main/Members/gpv/Seminar_of_ecology_2014_Proceedings.pdf

Boyanova, K., Nedkov, S., Burkhard, B., 2014. QUANTIFICATION AND MAPPING OF FLOOD REGULATING ECOSYSTEM SERVICES IN DIFFERENT WATERSHEDS – CASE STUDIES IN BULGARIA AND ARIZONA, USA. In: Bandrova, T., Konecny, M., Zlatanova, S. (eds). Thematic Cartography for the Society, Springer.

Chapanov, Y., G. Zhelezov, A. Ivanov. MOUNAIN CLIMATE AND RIVER STREAMFLOWS IN SOUTHEASTERN EUROPE DRIVEN BY SOLAR ACTIVITY. Сб. с доклади на научна конференция „География и Регионалистика“ в чест на проф. д-р Иван Батаклиев, 30-31 октомври 2014г., гр. Пазарджик. ISBN 978-954-9531-25-1. 221-228.

Koulov B., ON THE NEED OF A CONVENTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MOUNTAINS IN SOUTHEAST EUROPE (BALKAN CONVENTION). IGU Regional Conference, Krakow, Poland, 18-22 August 2014.  http://www.igu2014.org/programme_detailed/pdf/C12_28_29_LM3/Koulov_On_the_Need.pdf

Lubenova, M., G.Gushlekov, A.Assenov (2014) NEED TO LINK THE TWO CRUCIAL CONTEMPORARY STRATEGIES – SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND INNOVATIVE ECONOMY. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education 23, 3:417-430

Todorov, Al., G. Zhelezov. SPATIAL MODELING OF THE MORPHOHIDROGRAPHIC PECULIARITIES IN KRAISHTE MOUNTAIN REGION BETWEEN RIVERS BISTRITSA AND KONSKA, WESTERN BULGARIA, Proceeding of  5th JUBILEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARTORGAPFY & GIS - June 15-21, 2014, Riviera, Bulgaria. ISSN: 1314-0604. p. 252-259.

Yaneva, R., G. Zhelezov. SPATIAL MODELLING AND ZONING OF REGULATING ECOSYSTEM SERVICES IN RELATION TO FLOOD HAZARD IN NORTHWESTERN BULGARIA. Proceeding of 5th International Conference on Cartography and GIS, June 15-21, 2014, Riviera, Bulgaria; ISSN: 1314-0604. p. 341-354. 

Yaneva, R., WATER RELATED REGULATING ECOSYSTEM SERVICES – MAPPING SUPPLY AND DEMAND IN THE MUNICIPALITIES KOZLODUY AND MIZIYA, Bulgaria, Сб. с доклади на научна конференция „География и Регионалистика“ в чест на проф. д-р Иван Батаклиев, 30-31 октомври 2014г., гр. Пазарджик. ISBN 978-954-9531-25-1. 93-98.

Zelezov, G., MODELS OF RECONSTRUCTIONS IN OSTROV WETLAND SYSTEM SPATIAL MODELING OF THE MORPHOHYDROGRAPHIC PECULIARITIES IN KRAISHTE MOUNTAIN REGION BETWEEN RIVERS BISTRITSA AND KONSKA, WESTERN BULGARIA. Proceeding of 5th International Conference on Cartography and GIS, June 15-21, 2014, Riviera, Bulgaria; ISSN: 1314-0604. p. 591-598.

Аветисян, Д., Б.Борисова (2016) „КОМПЛЕКСНА ГЕОЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГИЧНОТО ПЛАНИРАНЕ В ПЛАНИНСКИ УСЛОВИЯ (ПО ПРИМЕРА НА ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА И ЗАПАДНИЯ ПРЕДБАЛКАН) Год. СУ, кн.2/география, т. 107, стр. 165 - 182. ISSN 0324-2579. https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/geologo_geografski_fakultet/oficialni_izdaniya ;

Асенов,А., Б.Борисова (2016) „СТОЙНОСТ НА ЕКОСИСТЕМНИ/ЛАНДШАФТНИ УСЛУГИ В РАЙОНИТЕ НА ГРАДОВЕТЕ АПРИЛЦИ, КАЛОФЕР И СМОЛЯН”, Год. СУ, кн.2/география, т. 107, стр. 141-163. ISSN 0324-2579, https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/geologo_geografski_fakultet/oficialni_izdaniya ;

Божиков, Кр. „ЗАСТАРЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В РОДОПИТЕ И ОСНОВНИ НЕГОВИ ПОСЛЕДИЦИ“. В: сп. Проблеми на географията, т.1, С., 2015.

Борисова Б., А.Асенов, П.Димитров „ЛАНДШАФТНО РАЗНООБРАЗИЕ И АНТРОПОГЕННА ЕВОЛЮЦИЯ (ХЕМЕРОБНОСТ) НА  ЛАНДШАФТИТЕ В ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА (ПО ПРИМЕРА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ И КМЕТСТВО КАЛОФЕР), В: Сборник Доклади – Научна конференция с международно участие „География и регионалистика“ в чест на проф. д-р Иван Батаклиев -  ISBN 978-594-9531-25-1, изд. ТерАРТ, София, 2014, 81-87.

Григоров, Б., П.Димитров, А.Асенов „ЛАНДШАФТНО РАЗНООБРАЗИЕ НА МАЛА ПЛАНИНА“ , сп. Проблеми на географията, т.1, С., 2015

Маринов, В., М. Асенова, Е. Дограмаджиева. АНАЛИЗ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ В ТУРИЗМА В ПЛАНИНСКИ ТЕРИТОРИИ. Сборник доклади от научна конференция с международно участие „География и регионалистика“ в чест на проф. д-р Иван Батаклиев. Пазарджик, 30-31 октомври 2014. Изд. ТерАрт, София, 2014, с. 164-172.

Младенов Ч., ДИНАМИКА НА БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО В РОДОПИТЕ – общи тенденции и геодемографски особености, Проблеми на географията, 2015 г.

Младенов Ч., ОБЕЗЛЮДЯВАНЕТО – “ЧУМАТА” В СЕЛИЩНАТА МРЕЖА, Сборник доклади от Форум „Демографската ситуация и развитието на България“ -  София, 27-28 февруари, 2014 г.

Семерджиева Л., Зв. Айдарова, Д. Христова, Кр. Петрова „КАПАЦИТЕТ НА ЛАНДШАФТИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕКОСИСТЕМНИ/ЛАНДШАФТНИ СТОКИ И УСЛУГИ В ЕКОПЪТЕКА „КАНЬОНА НА ВОДОПАДИТЕ“ – ГРАД СМОЛЯН. В: Сборник Доклади – Научна конференция с международно участие „География и регионалистика“ в чест на проф. д-р Иван Батаклиев -  ISBN 978-594-9531-25-1, изд. ТерАРТ, София, 2014, 271-276.

Тодоров, Ал., Г. Железов. ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ И ПРОСТРАНСТВЕНО МОДЕЛИРАНЕ НА ЛАНДШАФТНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В РЕГИОНА НА КРАИЩЕТО МЕЖДУ РЕКИТЕ БИСТРИЦА И КОНСКА, Сб. с доклади на научна конференция „География и Регионалистика“ в чест на проф. д-р Иван Батаклиев, 30-31 октомври 2014г., гр. Пазарджик. ISBN 978-954-9531-25-1. 245-252.

Монография Устойчиво развитие – политики и инструменти. Подходи към изследванията на туристическото развитие в планински територии” І част. Автори: Васил Маринов, Мариана Асенова, Елка Дограмаджиева; Издателство на Софийския университет, под печат

Монография „Монолог или диалог? Светът в обектива на глобалните телевизии“, автор: Мария Нейкова София, Издателство на Софийския университет, под печат

Монография „Педагогика на медийната комуникация“, автор Данаил Данов, София, Издателство на Софийския университет, под печат