Технологични екосистеми в сферата на хуманитаристиката

Цели

  • ­ насърчаване развитието на приложни изследвания между природните и хуманитарните науки;
  • ­ предоставяне на съвременни технологични инструменти за развитието на интердисциплинарните изследвания в хуманитаристиката. 

Основен екип

доц. д-р Димитър Биров, ръководител, Факултет по математика и информатика, СУ «Св. Климент Охридски», dbirov@gmail.com, birov@fmi.uni-sofia.bg

Мирела Хаджиева, координатор, СУ “Св. Кл. Охридски”, mirela.ha@gmail.com  

проф. дфн Мирена Христова Славова, Факултет по математика и информатика, СУ «Св. Климент Охридски», mirenaslavova@gmail.com

гл. ас. д-р Димитър Илиев, ФКНФ, СУ «Св. Кл. Охридски», dimitar.iliev@gmail.com

проф. Юри Тодоров, ИФ, СУ «Свети Кл. Охридски», служ. тел. 8161 675, todorov@clio-uni-sofia.bg 

Други участници в проекти по програмата

ас. Николай Стефанов Шаранков, ФКНФ, СУ «Свети Кл. Охридски», nsharankov@yahoo.com

ас. д-р, Андрей Лунин, ИФ, СУ «Свети Кл. Охридски», служ. тел. 8161 674, andylounine@abv.bg    

д-р Силвия Аризанова,  ИФ, СУ «Свети Кл. Охридски», silvia.arizanova@gmail.com

д-р Мария Ганева, Факултет по математика и информатика, СУ «Св. Климент Охридски», служ. тел. 0861 675, ganeva@fmi.uni-sofia.bg

д-р Тодор Чолаков, Факултет по математика и информатика, СУ «Св. Климент Охридски», tcholakov@abv.bg   

Изследователски проекти, изпълнявани през 2016

Тримерна визуализация на данни от научни изследвания за изследователски цели

Издаване на електронно списание “Advanced Research in e-Humanities”;

Приключени проекти 

Регионален уъркшоп за обучение на специалисти по XML за нуждите на епиграфиката, археологията, филологията и други хуманитарни дисциплини;

Дигитализацията като метод: консервация, миграция и архивен мениджмънт в работата с документално и архивно културно-историческо наследство;

Система за проектен мениджмънт и комуникация;

Виртуален музей 

Научни прояви през 2016 г.

Лятно училище на тема „Визуализация и обработка на свръхголеми масиви от данни“, август-септември, 2016, Хисаря

Представяне на монографията „Дигитална медиевалия“, декември 2016

Ключови публикации

“Advanced Research in e-Humanities”

„Тримерна визуализация на данни от научни изследвания за изследователски цели”