Филтър по програма:

Проекти в рамките на Програма Академични изследвания и иновации

1. Трансатлантически семинар: Ръководител, проф. д-р Мадлен Данова, ФКНФ, СУ Проектът е свързан с организиране на публични лекции от посланици/дипломатически представители/експерти от чужбина, участие на водещи български учени в конгреси и...

Проекти в рамките на Програма Технологични екосистеми

1. Тримерна визуализация на данни от научни изследвания за изследователски цели, Ръководител: доц. д-р Димитър Биров, СУ „Св. Кл. Охридски” Проектът планира създаване и издаване на сборник, представящ различни форми на тримерна...

Проекти в рамките на Програма Култура, език, медии, устойчиво развитие

1. „Мултимедийна информационна и образователна платформа за български език, история, география и култура (с вариант на други езици); Ръководител: доц. д-р Боян Кулов, БАН Проектът цели разработване на дигиталната...

Проекти в рамките на Програма Право, сигурност и международни отношения

1. Европейски съюз и регламентите по международно частно право 2009-2016; Ръководител Проф. д-р Николай Натов Проектът, представя практически коментари на различни регламенти относно компететността, признаването и изпълнение на правото по...

Проекти в рамките на Програма Регионални изследвания

1. Семинар по национална и регионална история, ХV-ХІХ в. Проектът включва научни изяви на утвърдени чуждестранни учени, които осъществят краткосрочен изследователски престой в България и изнасят специализирани лекции пред българската...

Проекти в рамките на Програма Историческа памет

*Международна асоциация по българистика; Ръководител - доц. д-р Тодор Попнеделев *Електрона база данни за българистични центрове; Ръководител - проф. д-р Веселин Янчев *Западната експанзия на Балканите: военно монашеските ордени и италианските морски...