"Дигитализация и социални трансформации: медийна педагогика и медийна грамотност“ - това бе темата на хабилитационната лекция на доц. д-р Данаил Данов, провела се в зала 1 на Ректората на СУ „Св. Кл. охридски“ на 21.11.2016.

Лекцията разгледа необходимостта от развитие на дисциплината „Медийна педагогика“ като ключов елемент на педагогическото образование и включването й в академичните програми на факултетите, подготвящи педагогически кадри за всички степени на образование в България. Като представи същността на това ново научно поле и значимостта му за ефективната работа на педагогическите специалисти, доц. Данов направи връзка между медийна комуникация, медийна педагогика, медийна грамотност и медийно образование.

Веднага след лекцията бе представена и книгата на доц. Данов „Педагогика на медийната комуникация“, издание на СУ. Това направи деканът на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет,  доц. Теодора Петрова, която в подробности разясни изследователските посоки, обект на книгата, както и значението й за областта на проучванията  на „Медиазнание“ и „Медийна педагогика“.

Събитието бе част от инициативите на програма 4 на Университетския комплекс за върхови постижения в областта на хуманитаристиката „Алма Матер“, включени в календара на СУ „Св. Кл.Охридски“.