С участието на 23 перспективни млади учени от Армения, България и Русия на 14 август в Норвежката къща в с. Момчиловци бе открита Международната интердисциплинарна лятна школа, организирана в рамките на проекта „Публична история и културна дипломация“ към Научната програма „Академични иновации“ на Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма матер“.

Програмата на участниците включва теми като „Място на културната история в съвременната дипломация“, „Характерни особености на интеркултурната комуникация“, „Етно-религиозни аспекти в отношенията между страните от Западните Балкани“, „Ролята на жените в дипломацията“, „Бежанската криза в Европа и проблемите на сигурността“ и др.
Основни лектори на лятната школа са проф. Йордан Баев, проф. Мадлен Данова, проф. Румяна Михнева, доц. Костадин Грозев, д-р Боби Бобев и д-р Данаил Данов. Специални гости на събитието са г-жа Дора Янкова, член на Комисията за работа с българите в чужбина и проф. Пламен Митев, представител на Историческия факултет на СУ и проф. Румяна Конева, Директор на Българският културен център във Виена.

Първа международна лятна академия, Камчия 2016

От 3 до 10 юли в черноморския курорт „Камчия“ край Варна се проведе международна интердисиплинарна лятна академия „Алма Матер“ на тема „Европа и отвъд: предизвикателства към познанието и изследванията в областта на социалните науки и хуманитаристиката“. В нея участваха 30 студенти (бакалаври и магистри), докторанти и преподаватели от България, Германия, Азербайджан, Армения и Турция. Участниците проведоха поредица от различни дидактически интерактивни формати – лекции, семинари, дискусии, пленарни заседания, практически модули и индивидуални консултации по теми и проблеми от областта на социалните науки (история и политология, европейстика и германистика, културология, медии, комуникация и педагогика).
В края на лятната академия студентите представиха резултатите работата си, своеобразен финал на проявата, където демонстрираха иновативни подходи и високи изследователски умения. Програмата на академията включи още пленарно заседание, посветено на резултатите от проект, изпълняван по Научна програма „Академични иновации“ към Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма матер“, свързан с изследване на пропагандните образи и митове от времето на Студената война, отразени в българските и американските кинопрегледи от периода. На него д-р Данаил Данов запозна участниците с методиката на изследването, акцентирайки върху познавателните, пропагандните и емоционалните елементи на въздействието. Лятната академия приключи с обобщаваща лекция на проф. Богдан Мирчев, който представи основните тенденции в развитието на културната история на от античността до наши дни, както и промяната в отношението на европейците към пространството, което обитават.
Лятната академия бе закрита със специална церемония, на която научният директор на УКХ „Алма матер“ доц. Костадин Грозев връчи на участниците сертификати за отличната им изследователски и образователни работа.

Педагогика на медийната комуникация

Нова книга със заглавие „Педагогика на медийната комуникация“, публикувана от Издателството на Софийския университет, се появи в резултат на дейността по проекта „Прилагане на иновативни технологии за развитие на медийна и информационна грамотност в контекста на гражданското общество“, изпълняван в рамките на Програма „Комуникация, език, медии, устойчиво развитие“ на Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма матер“. Книгата , с автор д-р Данаил Данов, представя същността и особеностите на медийната комуникация като опосредствано, но същевременно все по-масово средство за възприемане и управление на действителността, прилагано чрез различните платформи за търсене, анализ, обработка и разпространение на информация. Тя е поредно доказателство за реализацията на „дигиталната култура и цивилизация“, този нов етап на обществено развитие на неограничена свобода в комуникационните канали, станал възможен на базата на развитието съвременните технологии и прилагането на медийната педагогика за целите на образованието.

Висш семинар по хуманитарситика към програма 6

На тържествена церемония, състояла се на 30 май 2016 г. в 11.00 часа в Аулата на Университета, проф. Донка Минкова от Калифорнийския университет в Лос Анжелис бе удостоена с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Почетното звание на най-старото и авторитетно висше училище в България е на Факултета по класически и нови филологии на Университета бе присъдено за високите научни постижения на проф. Донка Минкова в областта на лингвистиката и за осъществяване на научен обмен между Софийския университет и престижни световни университети, който се изразява в подкрепа на докторанти, научни конференции и проекти.
На тържеството проф. Донка Минкова произнесе академично слово на тема: "Какво ни учи ранното стихосложение за историята на езика?".

Донка Минкова е преподавател по история на английския език в Калифорнийския университет в Лос Анжелис от 1983 г. През 1992 г. става професор по английски език в катедрата по англицистика, през 2011 г. получава най-високата академична титла distinguished professor.

Завършила специалност „Английска филология“ в СУ „Св. Кл. Охридски“ проф. Минкова участва в редакционните колегии на редица престижни научни списания и поредици и автор е на пет монографии.