Доц. д-р Боян Кулов, ръководител на научна програма ІV Национални, европейски и цивилизационни измерения на диалога култура – език – медии“ и на проект “Планината – модели на социално-икономическо и културно развитие. Перспективи пред регионалните политики и трансграничното сътрудничество” към научна програма ІV „Национални, европейски и цивилизационни измерения на диалога култура-език-медии”, бе избран в ръководството на Инициативата за планински изследвания в Европа The Mountain Research Initiative (MRI-Europe) Advancing Global Change Research in Mountainshttp://mri.scnatweb.ch/en/networks/mri-europe .