Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма Матер” (УКХ) функционира от месец декември 2009г. като продължение на дейността на създадения през април същата година Инстититут за върхови докторантски и пост-докторантски изследвания „Диалог Европа”, финансиран по проект на фонд „Научни изследвания” към Министерството на науката, образованието и младежта.

Основната цел на УКХ е изграждането и утвърждаването на силно и конкурентоспособно научноизследователско звено в Софийския университет “Св. Климент Охридски” с капацитет за извършване на качествени научни изследвания на европейско и световно ниво чрез обединяване на финансови ресурси, инфраструктура, изследователски състав и с активното включване на докторанти и студенти.

Органите за управление на Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер” включват ръководителя на проекта, проф. дин Иван Илчев, Изпълнителeн съвет на УКХ, Научен съвет, Административен съвет, Издателски съвет и Комисия по конкурсните процедури.

В рамките на Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер” като самостоятелно функциониращи звена са учредени шест научни програми, които провеждат независима или съвместна научно¬изследователска дейност както с колегите от другите научни програми, така и с партньори от академични, държавни и неправителствени институции. Тези програми са:

  • Историческа памет
  • Регионални изследвания
  • Право, сигурност, международни отношенияи човешки права
  • Култура, език, медии, устойчиво развитие
  • Технологични екосистеми в сферата на хуманитаристиката
  • Академични изследвания и иновации

Осъществените до момента основни научни прояви на Университетския комплекс по хуманитаристика обхващат:
- пролетни и есенни „Дни на университетската хуманитаристика“
- традиционен летен семинар „Докторантски диалози”

ежегодни изнесени обучения на студенти от магистърски програми в специалност Международни отношения на СУ „Св.Климент Охридски”

- висши тематични интердисциплинарни семинари: Висш семинар по регионална история ХVІ­ХІХв.; Трансатлантически семинар; Академичен семинар по изследване на президентската институция; Висш семинар „Балканският град“; Висш семинар „Нови прочити в хуманитаристиката; Иберо­американски, средиземноморски и трансатлантически езици и култури“; Висш семинар „Планината и устойчивото развитие“
Университетският комплекс по хуманитаристика осъществява дейността си в сътрудничество с Българска академия на науките, Военна академия „Георги С. Раковски“, Държавна агенция „Архиви“, Столична община, Организация на евреите в България „Шалом“, Държавна агенция за българите в чужбина, Комисията по досиетата, Асоциация на българските училища в чужбина, Център за изследване на Студената война в Харвардския университет, Център за изследване на Холокоста в Университета в Хайфа (Израел), Център по българистика в Бакински славянски университет (Азербайджан), Институт по Международно частно право и др.

Университетският комплекс по хуманитаристика провежда конкурси за предоставяне на индивидуални грантове за:

  • ­ докторантски и постдокторантски изследователски проекти;
  • ­ проекти за написване на монография;
  • ­ научни престои на млади и утвърдени български и чуждестранни учени.

Информация за актуалните конкурси можете на УКХ търсете още и на сайта на СУ “Св. Климент Охридски” - https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi

su bg

fni bg