На 30-ти ноември в „Дом на Европа“ на Представителството на Европейската комисия в България бе организирано събитие на тема „Монтесори педагогиката в България-традиции и иновативни практики“. Специален гост на проявата бе г-жа Барбара Айзък, Академичен директор на Международния „Монтесори“ център във Великобритания.

На 5 септември 2016 г. в гр. Хисар започна Лятното училище по дигитална хуманитаристика. Събитието се реализира като част от научна програма „Технологични екосистеми в хуманитаристиката“ към Университетския комплекс по хуманитаристика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. За участие в лятното училище кандидатстваха над 60 души - студенти, докторанти и изследователи в научни организации от над 40 държави. Одобрените участници са 25 от над 20 страни.

Семинар на тема "Дигитална грамотност" ще се проведе през месец ноември 2014 г. в рамките на УХК "Алма Матер".

С участието на 23 перспективни млади учени от Армения, България и Русия на 14 август в Норвежката къща в с. Момчиловци бе открита Международната интердисциплинарна лятна школа, организирана в рамките на проекта „Публична история и културна дипломация“ към Научната програма „Академични иновации“ на Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма матер“.

"Дигитализация и социални трансформации: медийна педагогика и медийна грамотност“ - това бе темата на хабилитационната лекция на доц. д-р Данаил Данов, провела се в зала 1 на Ректората на СУ „Св. Кл. охридски“ на 21.11.2016.

Кулов, Б., Г. Железов (ред.) Устойчиви планински региони: Предизвикателства и перспективи в Югоизточна Европа. Дордрехт: Шпрингер, 2016. http://www.springer.com/gp/book/9783319279039

Доц. д-р Боян Кулов, ръководител на научна програма ІV Национални, европейски и цивилизационни измерения на диалога култура – език – медии“ и на проект “Планината – модели на социално-икономическо и културно развитие. Перспективи пред регионалните политики и трансграничното сътрудничество” към научна програма ІV „Национални, европейски и цивилизационни измерения на диалога култура-език-медии”, бе избран в ръководството на Инициативата за планински изследвания в Европа The Mountain Research Initiative (MRI-Europe) Advancing Global Change Research in Mountainshttp://mri.scnatweb.ch/en/networks/mri-europe .

На 1 и 2 октомври 2016 г. се проведе работен семинар на екипа на проект „Зографски дигитален архив в СУ Св. Климент Охридски“, озаглавен „Манастирските библиотеки и архиви: подходи и ме­тоди при проучването им. Библиотеката и архивът на Зографския манастир“. Събитието се реализира като част от научна програма „Технологични екосистеми в хуманитаристиката“ към Университетския комплекс по хуманитаристика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Освен членовете на екипа на проекта, по покана от страна на организаторите, в заседанията се включиха и изтъкнати специалисти като проф. Климентина Иванова, проф. Иван Добрев, доц. Елена Коцева, доц. Елена Мусакова.

Източник:Технологични екосистеми
Copyright © 2021 Университетски комплекс по хуманитаристика „АЛМА МАТЕР“.