Цели

  • промотиране на нов тип теоретични проучвания по проблемите на обединяваща се Европа
  • ­изследване на икономическото и социално развитие, на общата външна политика, политика по сигурността и политиката в областта на правосъдието и вътрешния ред в ЕС
  • разработване на методически и практически указания за гарантиране и спазване на правата на човека 
Copyright © 2021 Университетски комплекс по хуманитаристика „АЛМА МАТЕР“.