1. Семинар по национална и регионална история, ХV-ХІХ в. Проектът включва научни изяви на утвърдени чуждестранни учени, които осъществят краткосрочен изследователски престой в България и изнасят специализирани лекции пред българската академична общност, както и организиране на научноизследователски ателиета с участие на световноизвестни специалисти, които дискутират по теми, свързани с висши изследвания в сферата на хуманитаристиката. Ръководител: доц. дин Иван Първев

Цели

- Прилагане на модерни проектни програми, съдействащи за присъединяването на СУ ”Св. Кл. Охридски” към групата на реномираните европейски университети, развиващи висококачествени регионални изследвания

- Използване на иновативни модели и подходи в социалните науки за осмисляне на миналото, обяснение на настоящето и анализ и прогнозиране на бъдещето на модерното общество

Copyright © 2021 Университетски комплекс по хуманитаристика „АЛМА МАТЕР“.