1. „Мултимедийна информационна и образователна платформа за български език, история, география и култура (с вариант на други езици); Ръководител: доц. д-р Боян Кулов, БАН

Проектът цели разработване на дигиталната платформа „Образователен и информационен портал на българските училища в чужбина“, поставяне на основите за развитие на дистанционно обучение, ползване на електронни,  учебници, обучение и преквалификация на учители и училищни администратори; проучване на условията за създаване на ”Вазов Институт” за разпространение на българския език и култура и изготвяне на ГИС-базирана карта на българските училища по света. 

2. „Монолог или диалог? Светът в обектива на глобалните телевизии“; Ръководител: доц. д-р Мария Нейкова, ФЖМК, СУ

Проектът изследва поведението на глобалните 24-часови новинарски канали в комуникацията на световно равнище

(вж. http://bnr.bg/sites/horizont/Shows/Current/HorizontDoObed/Society/Bulgaria/Pages/1704Globalnitv.aspx

3. Висш семинар „Нови прочити в хуманитаристиката: ибероамерикански, средиземноморски и трансатлантически езици и култури“; Ръководител: проф. д-р Мадлен Данова, ФКНФ, СУ

Семинарът запознaва преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии и Факултета по славянски филологии, както и по-широката академична общност, с най-новите тенденции в различни области на хуманитаристиката. Проектът включва още лекции на гостуващи изявени учени от регионите, обект на изследване, провеждане на международни конференции и видео-семинари, както и издаване на тематични сборници по обсъжданите въпроси.

4. „Разработване и прилагане на иновативни техники и модели в обучението по  медийна и информационна грамотност в контекста на гражданското образование“; Ръководител гл.ас. д-р Данаил Данов, ФНПП, СУ

Проектът изследва параметрите на медийната и информационната грамотност в системата на българското образование и цели анализ с резултати, изводи и препоръки за въвеждане на програма за специализирано обучение по дигитална грамотност чрез нови дисциплини и подкрепящи мултимедийни продукти. 

5. „Планината – модели на социално икономическо и културно развитие. Перспективи пред регионалните политики и трансграничното сътрудничество“; Ръководител: доц. д-р Боян Кулов, БАН

Проектът разработва регионални политики за устойчиво екологично, социално-икономическо и културно-историческо развитие в планински условия, търси предпоставки за създаване и въвеждане на Балканска конвенция за устойчиво управление на планинските територии и развива научно-изследователска дейност, насочена основно към перспективни млади специалисти, търсещи реализация в планинските райони.

Приключени проекти 

  • Стоте туристически обекта на Алма Матер“; Ръководител: доц. д-р Мариана Асенова, ГГФ, СУ

Проектът, обединил усилията на Геолого-географски, Исторически, Математически факултет и факултет „Класически филологии”, предложи актуализирана и систематизирана информация за наличните обекти, управлявани от СУ „Св. Кл. Охридски“.