Университетският комплекс по хуманитаристика периодично провежда конкурси за предоставяне на индивидуални грантове за:

­ докторантски и постдокторантски изследователски проекти

­ проекти за написване на монография

­ научни престои на млади и утвърдени български и чуждестранни учени 

Докторантски проекти

Изисквания към проекта: да надгражда дисертационната разработка и да завършва с представяне на конкретен научен резултат

Срок за реализация: до 3 месеца

Размер на гранта: до 5000 лв. 

Постдокторантски проекти

Очаквани резултати: постдокторантско изследване (в обем до 120 стандартни страници) и разработване на едносеместриален учебен курс за включване в редовната учебна програма на някой от факултетите на СУ „Св. Климент Охридски”

Срок за реализация: до 12 месеца

Размер на гранта: до 9600 лв. 

Проекти за написване на монография

Очаквани резултати: завършен и публикуван текст на монографията (в обем до 300 стандартни страници) и експертно участие в прояви и събития на Комплекса

Срок за реализация: до 12 месеца

Размер на гранта: до 8500 лв. 

Престои на утвърдени чуждестранни учени в България

Очаквани резултати: осъществяване на изследователска и преподавателска дейност в СУ “Св. Климент Охридски”

Срок за реализация: до 1 месец

Размер на гранта: до 5000 евро 

Престои на млади български учени в чужбина

Очаквани резултати: осъществяване на изследователска и/или преподавателска дейност в чуждестранни образователни и академични институции

Срок за реализация: до 3 месеца

Размер на гранта: до 10 000 лева 

В резултат от конкурсните процедури, проведени от УКХ, до началото на 2016 г. са финансирани общо 81 стипендианти: 

 • 16 стипендии за написване на монография
 • 11 стипендии за постодокторантски изследвания
 • 21 стипендии за докторантски изследвания
 • 6 стипендии за провеждане краткосрочни научни визити на млади български учени в чужбина
 • 9 стипендии за провеждане краткосрочни научни визити на утвърдени чуждестранни учени в България
 • 15 стипендии за участие в Международния летен фулбрайтов институт – 2014
 • 3 стипендии за написване на научна студия по изследователски проект „Бъдеще за миналото“ 

Издадени монографични трудове:

 1. „Хората в отбраната. Единни в многообразието“, Янцислав Янакиев, С., 2013 г., УИ
 2. „Българско документално наследство. Архиви и институции на паметта“, Анна Кочанкова, С., 2013 г., УИ
 3. „Социална вграденост на дребното предприемачество“, Таня Чавдарова, С., 2014 г., УИ
 4. „Ладшафтна екология и ландшафтно планиране“, Биляна Борисова, С., 2013 г., Академично издателство „Проф. Марин Дринов“
 5. Ангел Ангелов – „Паметници на християнското монументално изкуство в Западна България 16 в. – първата половина на 17 в.”, С., 2013 г., „Фабер“
 6. Веселин Янчев – „Армия, обществен ред и вътрешна сигурност между войните и след тях (1913-1915 и 1918-1923 г.)“, С., 2014 г., УИ „Св. Климент Охридски“
 7. Иван Вълчев – „Извънградските светилища в римската провинция Тракия (I-IV век“, С., 2015 г., УИ „Св. Климент Охридски“
 8. Ирена Кръстева – „Преображенията на Хермес. Преводът между етиката и херменевтиката“, С., 2015 г., „Изток-Запад“
 9. Татяна Димитрова – „Диктатурата на генерал Примо де Ривера – крачка назад по пътя към демокрацията“, С., 2015 г., „Фабер“
 10. Ангел Николов – „Между Рим и Константинопол. Из антикатолическата литература в България и славянския православен свят (XI-XVIII век)“, С., 2015 г., Фондация „Българско историческо наследство“

Предстоящи публикации:

 1. Екатерина Никова – „Модернизация без край: Балканите през втората половина на 20 век”
 2. Александър Николов – „Куманското заселване в България и Унгария (12-13 век): паралели и различия“;
 3. Александра Трифонова – „Икони от църквата „Преображение Господне“ в Поморие (Анхиало)“;
 4. Ренета Божанкова – „Дигиталната хуманитаристика знанието за литературата“;
 5. Методий Рождественски – “Да изискваш чуждото и да не даваш своето: „варварската“ реторика в Античността и Ранното средновековие”;
 6. Благовест Върбаков – “Образът на Св. Богородица в изкуството на българското Възраждане (18-19 век)”. 

 Постдокторантски проекти: 

 1. „Археометалургия в Древна Тракия”
 2. „Усвояване и адаптиране на византийските културни модели”
 3. „История и средновековна история”
 4. „Античната керамика от Тракия”
 5. „Отношенията Китай – ЕС между диалога и противопоставянето” (2001 -2011 г.)
 6. „Цели и средства в интерпретация на човешката дейност”
 7. „История на вертикалния тъкачен стан с тежести”
 8. „Сърце в картонена кутия или балканският авангард в няколко текста” (сравнителен прочит)
 9. "Дейността на Дружеството за българо-чехословашка взаимност и българо-чехословашките отношения (1918-1951 г.)”
 10. "Геополитическото противопоставяне между Британската империя и Руската империя в района на Централна Азия от средата на XIX - началото на XX век"
 11. "Публицистиката на доктор Кръстю Кръстев" 

Докторантски проекти: 

 1. „Мониторинг на екзогенните процеси в криозоната на Пирин”
 2. „Дионис в Тракия. Паметници и култ”
 3. „Пьотр Столипин - политечският "архитект" (Ролята на руския държавник в изграждането на общоруския национален съюз )”
 4. „Екосистемни и ландшафтни услуги в Дунавската равнина между реките Тимок и Искър”,
 5. „Генуа и българите 13-15 век”
 6. "Пътно-съобщителна инфраструктура в българските земи между Кримската война и Освобождението (1856-1878 г.): дигитален архив”
 7. „Изследване на хидрии и огледала с изображения на сирени от Класическата епоха от днешните български земи(Бронзови съдове от Тракия 5-4 в. Пр. Хр.)”

8."Контактна зона и граници между култури Градешница и Винча"

9."Древните траки и металите - археометалургични изследвания в земите на гетите"

 1. „Франция и образователната дейност на ордена на йезуитите в Османската империя (1835-1914 г.)
 2.  „Сравнителен анализ на системите за превенцията на рисковото поведение при деца в РБългария и Руската Федерация с акцент върху доброволчеството и неговата роля в система“
 3. "Климат на големите български градове - промени и адаптация“
 4.  „Граф М. Т. Лорис-Меликов: правителственият конституционализъм в сянката на реформите (неосъщественият реформатор)”
 5. „Популяризация на изображения на светци/Светци - лечители в агиографската традиция в Православния свят“
 6. „Политики на сигурност на БНБ при разплащателните карти”
 7. „Интердисциплинарно изследване върху стенописната украса на тракийски гробници от територията на България – технологичен анализ и възможности за опазване”
 8.  „Западните покрайнини – политики и идентичности”
 9. Арабите в Сицилия (9-11 век) – завоюване, институции, културни взаимодействия
 10. „Уседналото планинско общество и окръжаващото пространство в Родопите през 16 – 17 в.”
 11. „Праисторически селища в Горнотракийската низина – теренни обходи”
 12. Политики и практики за жилищно настаняване в началото на социализма (Жилищната комуналка в Москва) 

Научни визити на млади учени в чужбина:

 1. Татяна Иванова - „Венецианската култура и монументалната архитектура на българското Възраждане – типология на влиянията”;
 2. Антон Панчев - „Междуетническите отношения в Косово”;
 3. Иван Петров - „Индоевропейска хетероклиза”;
 4. Мила Бегова - „Външната политика на Израел през 90-те години на 20 век”
 5. Нора Симеонова - „Ролята на театъра и киното при изграждането на европейски културни модели в Белград”;
 6. Христо Попов - Участие в курс по статистическа климатология. 

Научни визити на чуждестранни учени в България:

 1. Carol Silverman (САЩ) - “Bulgarian folk music: representation, nationalism and the capitalist market”;
 2. Dimitrios Stamatopoulos (Гърция) - “Nationalism and Secularization in Southeastern Europe, 18 – 20 th. c.” ;
 3. Flore Pop (Румъния) - “The current management of water recourses at EU level”;
 4. Olena Kharchyshyna (Украйна) - “Corporate Social Responsibility”;
 5. Agron Alibali (САЩ) - “Maritime delimitation issues in the Black Sea (Bulgaria – Turkey Agreement and Bulgaria – Romania negotiations) and their relevance with maritime delimitation issues in the Adriatic and Ionian Sea”;
 6. Melih Madanoglu (Турция) - „The effect of Institutional Enviroment on Opportunity Recognition and Exploitation”;
 7. Dimitrios Christopoulos (Гърция) - “Crisis narratives: transition discourse in South v. South – Eastern Europe”;
 8. Sonia Hirt (САЩ) - “Space and Sense of Belonging in Socialist and post-socialist Districts”;
 9. Valentina Marinescu (Румъния) - “A Comparative analysis between media and internet uses in Romania and Bulgaria during the European elections (2014)”.

Научни студии по проект „Бъдеще за миналото“:

 1. Райна Камберова – „Стереотипи за украинците в България и стереотипи за българите в Украйна“;
 2. Радостина Шивачева – „Дистанция и близост – ролята на културната дипломация в отношенията между Великобритания, ЕС и Русия“;
 3. Светлана Станкова – „Образът на врага в медиите в България“.

su bg

fni bg