СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

УНИВЕРСИТЕТСКИ КОМПЛЕКС ПО ХУМАНИТАРИСТИКА „АЛМА МАТЕР“

България, София 1000

Бул. „Цар Освободител“ № 15

тел.93 08 201, факс 00359 2 / 946 02 55

www.uni-sofia.bg

su bg

fni bg