1. Международна асоциация по българистика; Ръководител - доц. д-р Тодор Попнеделев
  2. Електрона база данни за българистични центрове; Ръководител - проф. д-р Веселин Янчев
  3. Западната експанзия на Балканите: военно монашеските ордени и италианските морски републики-XII-XIV век: Ръководител-доц. д-р Александър Николов

1. Семинар по национална и регионална история, ХV-ХІХ в. Проектът включва научни изяви на утвърдени чуждестранни учени, които осъществят краткосрочен изследователски престой в България и изнасят специализирани лекции пред българската академична общност, както и организиране на научноизследователски ателиета с участие на световноизвестни специалисти, които дискутират по теми, свързани с висши изследвания в сферата на хуманитаристиката. Ръководител: доц. дин Иван Първев

1. Европейски съюз и регламентите по международно частно право 2009-2016; Ръководител Проф. д-р Николай Натов

Проектът, представя практически коментари на различни регламенти относно компететността, признаването и изпълнение на правото по граждански и търговски дела и има за основна задача изясняването на правната уредба от теоретичен аспект в съчетание с анализ на практиката, включително и на българската. Успоредно с това проектът съдейства за улесняване и подобряване на обучението на студентите юристи и международници от специалностите “Право” и “Междунароодни отношения”, а също така и подпомагане и насочване на работата на практикуващите юристи в България.

1. „Мултимедийна информационна и образователна платформа за български език, история, география и култура (с вариант на други езици); Ръководител: доц. д-р Боян Кулов, БАН

Проектът цели разработване на дигиталната платформа „Образователен и информационен портал на българските училища в чужбина“, поставяне на основите за развитие на дистанционно обучение, ползване на електронни,  учебници, обучение и преквалификация на учители и училищни администратори; проучване на условията за създаване на ”Вазов Институт” за разпространение на българския език и култура и изготвяне на ГИС-базирана карта на българските училища по света. 

1. Тримерна визуализация на данни от научни изследвания за изследователски цели, Ръководител: доц. д-р Димитър Биров, СУ „Св. Кл. Охридски”

Проектът планира създаване и издаване на сборник, представящ  различни форми на тримерна визуализация с цел практическото им използването в различни сфери на хуманитарните изследвания. 

1. Трансатлантически семинар: Ръководител, проф. д-р Мадлен Данова, ФКНФ, СУ

Проектът е свързан с организиране на публични лекции от посланици/дипломатически представители/експерти от чужбина, участие на водещи български учени в конгреси и конференции и публикуване на материали от лекции, презентации и участие в значими научни събития. 

Copyright © 2022 Университетски комплекс по хуманитаристика „АЛМА МАТЕР“.