1. Европейски съюз и регламентите по международно частно право 2009-2016; Ръководител Проф. д-р Николай Натов

Проектът, представя практически коментари на различни регламенти относно компететността, признаването и изпълнение на правото по граждански и търговски дела и има за основна задача изясняването на правната уредба от теоретичен аспект в съчетание с анализ на практиката, включително и на българската. Успоредно с това проектът съдейства за улесняване и подобряване на обучението на студентите юристи и международници от специалностите “Право” и “Междунароодни отношения”, а също така и подпомагане и насочване на работата на практикуващите юристи в България.

2. Европа: развитие чрез кризи; Ръководител, гл. ас. д-р Б. Стоянов

Проектът изследва кризите като фактор в развитието на интеграционния процес в Европейския съюз. Той разглежда отделни правни, исторически и социални аспекти на по-важните кризисни ситуации в развитието на ЕС, като предвижда публикуването на две монографии и провеждане на кръгли маси по темите на проучването. Сред тях централно място заемат въпроси като кризата на националната държава и развитието на европейската интеграция като нова форма на публично регулиране; различните визии за Обединена Европа и кризите в развитието на интеграционния процес; политическият характер на икономическите кризи и начините за отстояване на националните интереси на отделните държави в рамките на Съюза.

Приключени проекти

  • Право на международната търговия – европейски и глобални измерения
  • Центрове на сила в международните отношения, тяхното взаимодействие и проблемът за поляритета през ХХІ век: последици върху политиката на сигурност и отбрана на ЕС и Република България
  • Периферия и законност
  • Академичен семинар за изследване на президентската институция