1. Семинар по национална и регионална история, ХV-ХІХ в. Проектът включва научни изяви на утвърдени чуждестранни учени, които осъществят краткосрочен изследователски престой в България и изнасят специализирани лекции пред българската академична общност, както и организиране на научноизследователски ателиета с участие на световноизвестни специалисти, които дискутират по теми, свързани с висши изследвания в сферата на хуманитаристиката. Ръководител: доц. дин Иван Първев

Повече информация можете да намерите на следните линкове:

http://www.facebook.com/SeminarREGINA

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=20104&sort=datum&order=down&search=baramova

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=21331&sort=datum&order=down&search=baramova

http://www.h-net.org/announce/show.cgi?ID=202056

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=4598

http://www.h-net.org/reviews/showpdf.php?id=38186 

2. Висш магистърски и докторантски семинар “Балканският град. Проектът представя утвърдени чуждестранни учени, които през краткия си престой в България изнасят лекции и  по различни проблеми на хуманитаристиката. Ръководител: доц. дин Иван Първев 

3. Интердисциплинарен изследователски проект в рамките на Регионалната програма „Социални измерения на „окръжаващото пространство“ в Югоизточна Европа, XVI-XIX в.“. Проектът изследва социалните измерения и промените при взаимовръзката между човешките дейности и околната среда в Югоизточна Европа през ХVІ-ХVІІІ в. като се стреми да адаптира и приложи модерната, но относително слабо позната у нас методология за изследване на историята на окръжаващото пространство (environmental history). Ръководител: гл. ас. д-р Мария Баръмова 

4. Център за регионални изследвания и анализи (ЦРИА). Проектът е насочен към проучване и анализ на различни аспекти от миналото и съвременността на Балкано-Малоазийския ареал, както и на съседните региони в контекста на двустранните взаимоотношения. Очаква се планираният център за регионална експертиза да публикува документални сборници и важни архиви, ползвани както от държавни институции, така и от български и чуждестранни частни фирми, неправителствени организации и пр. Ръководител: доц. дин Иван Първев

5. Екосреда и жизнени традиции (Културна адаптация, стопански модели и идентичности); Ръководител: доц. д-р Веселин Тепавичаров 

6. Икономическите връзки на гетската столица ХЕЛИС: Ръководител проф. д-р Тотко Стоянов 

Приключени проекти

Градско развитие на Пловдив по време на османската власт, ХV-ХІХ в, Проектът съдейства за развитието на изследователската и преподавателската дейност сред млади и перспективни учени, отлични специалисти в своята област, често защитили дисертации в реномирани чужди университети. Чрез включването им в научноизследователската дейност на центровете за върхови достижения младите колеги задълбочат своята професионализация като специалисти, а чрез участието си в преподаванията по съответните дисциплини  допринасят активно за така ценния ”академичен трансфер” в посока към СУ ”Св. Кл. Охридски. Ръководител: доц. дин Иван Първев.