1. Тримерна визуализация на данни от научни изследвания за изследователски цели, Ръководител: доц. д-р Димитър Биров, СУ „Св. Кл. Охридски”

Проектът планира създаване и издаване на сборник, представящ  различни форми на тримерна визуализация с цел практическото им използването в различни сфери на хуманитарните изследвания. 

2. Издаване на електронно списание Advanced Research in e-Humanities, Ръководител: доц. д-р Димитър Биров, СУ „Св. Кл. Охридски”

Проектът е с акцент публикации в областта на хуманитаристиката и в сфери като социални мрежи, създаване на софтуер по необходимост от неквалифицирани софтуерни специалисти, научен и изследователски софтуер, програмиране от краен потребител и т.н 

Приключени проекти

  • Регионален уъркшоп за обучение на специалисти по XML за нуждите на епиграфиката, археологията, филологията и други хуманитарни дисциплини; Ръководител: доц. д-р Димитър Биров

Проектът допринесе за оформяне на ядро от компетентни изследователи от България, Сърбия, Македония, Полша и Русия на електронната обработка на антични и средновековни епиграфски, папирологични и ръкописни паметници, прилагане на водещ световен опит, включване на СУ в мрежата на консорциума EpiDoc и популяризиране на българското археологическо и книжовно наследство, развитие на експертиза и потенциал сред българските учени в международна среда, както и налагането на България като регионален център на ноу-хау в областта на една от най-бурно развиващите се технологии за обработка и публикуване на филологически и археологически паметници като маркиращия език XML. 

  • Дигитализацията като метод: консервация, миграция и архивен мениджмънт в работата с документално и архивно културно-историческо наследство; Ръководител: проф. д-р Юри Тодоров

Проектът осигури приложение на добрите практики във водещите световни центрове по дигитализация и предвижда публикуването на научна студия и ново софтуерно решение за архивен мениджмънт. 

  • Система за проектен мениджмънт и комуникация; Ръководител: доц. д-р Димитър Биров, СУ

Проектът, с насоченост към дизайн и анализ на съвременна университетска информационна и управленска система, бе приложен за нуждите на процесите на научните изследвания, обучението, администрацията и управлението на ресурси, знание, таланти и иновации. 

  • Виртуален музей: Ръководител: доц. д-р Димитър Биров, СУ

Проектът представя реализация на тримерен музей, представящ културно-историческото наследство на България във виртуалното пространство.